ગાંધી સરીખો બનવા માટે !!

(મિશ્રોપજાતિ)

ગાંધી સરીખો બનવા મહાત્મા

ઉરે ધરી આશ ઘણું કર્યું મેં :

ચોરી કરી મેંય લગીર સ્વર્ણની,

આસ્વાદ લીધો અજમાંસનોયે,

પીધાં ઘણાં મેંય સિગારઠૂંઠાં,

મૂંડો રખાવ્યો, પરિધાન પોતડી

–નુંયે કર્યું મેં કંઈ એક વર્ષ,

પત્રો લખ્યા રદ્દ થયેલ રૅપરે,

બાફેલ ખાધું, ઉપવાસ કીધા…..

બધું કર્યું મેં; ફળ સાંપડ્યું જે

લોકો કહે છે મુજને ‘મહા–તમા.’

ન. પ્ર. બુચ (‘કાગળનાં કેસૂડાં’માંથી સાદર–સાભાર.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

‘મહાત્મા’ – બહુવ્રીહિ સમાસ : મહાન આત્મા જેમાં એવો.

‘મહા–તમા’ – બહુવ્રીહિ સમાસ : ખૂબ છે તમોગુણ જેમાં એવો.

45 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *