શેં ?!


શબ્દ છે
અર્થછે
તોય આ કાવ્ય શું
વ્યર્થછે ?

ભાવ છે
વિચારછે
કાવ્ય-વ્યવહારને શોભતો
પ્રચારછે.

જૂથનાં જૂથ છે
પ્રશંસા કાજ તત્પર સદા
Youth છે.

કવિસભા
કવિત સંમેલનો
રાજ-સહયોગને
જ્યોતિષોએ કહ્યો
કુંડળી યોગ છે.

પ્રેસ છે
પુસ્તકોને પ્રકાશિત થવા
‘ખાસજન’ની
નવાયેશ છે.

મૂલ્ય…
શું આજ મૂલ્યાંકનોનું
કશું મૂલ્ય છે….

વિવેચનો
પ્રવચનો
ક્યાંક રસદર્શનો કાજ
તો
‘નિજજનો’
સદા ઉપલબ્ધ છે —

શબ્દ છે
‘શબ્દને જોઈતો’
અર્થ છે —

તોય
શેં
કાવ્ય આ
વ્યર્થ છે ?

જુગલકીશોર.
તા. ૨૬, ૧૧, ૧૮.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *